การอบรมสัมนาเรื่อง "ภาษีอากรสำหรับธุรกิจข้ามชาติ" ( Transfer Pricing)