จัดการอบรมหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงเชิงปฎิบัติสำหรับธุรกิจลิสซิ่ง

จัดการอบรมหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงเชิงปฎิบัติสำหรับธุรกิจลิสซิ่ง

ด้วยสมาคมลีสซิ่งไทยจัดให้มีการอบรมในหัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติสำหรับธุรกิจลิสซิ่ง" โดย คุณเจริญชัย พนิชบูล ที่ปรึกษาสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโซเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 ท่าน

การอบรมความรู้พื้นฐาน ธุรกิจลีสซิ่ง

การอบรมความรู้พื้นฐาน ธุรกิจลีสซิ่ง

สมาคมลีสซิ่งไทย จัดให้มีการอบรมความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจลีสซิ่ง ให้แก่สมาชิกของสมาคม ณ โรงแรมสวิสโฮเตล รัชดา 27 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 ท่าน

การแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง พรบ.จราจรทางบก

การแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง พรบ.จราจรทางบก

สมาคมลีสซิ่งไทย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องพรบ.จราจรทางบก เกี่ยวกับการชำระค่าปรับตามใบสั่งในการเสียภาษีประจำปี ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 45 ท่าน

การอบรมสัมนาเรื่อง "ภาษีอากรสำหรับธุรกิจข้ามชาติ" ( Transfer Pricing)

การอบรมสัมนาเรื่อง "ภาษีอากรสำหรับธุรกิจข้ามชาติ" ( Transfer Pricing)

สมาคมลีสซิ่งไทยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ในหัวข้อ "ภาษีอากรสำหรับธุรกิจข้ามชาติ" ( Transfer Pricing) ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 ณ โรงแรมสวิสโฮเตล รัชดาภิเษก กทม. โดยเรียนเชิญ ดร.บัณฑิต อุชชิน และ คุณเฉลิมพล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ผู้ชำนาญการด้านกฏหมายภาษีอากร กรมสรรพากร มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 38 ท่าน

การอบรมเรื่อง "การขอคืนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม"

การอบรมเรื่อง "การขอคืนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม"

สมาคมลีสซิ่งไทยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ในหัวข้อ "การขอคืนภาษีเงินได้และภาษีมูลต่าเพิ่ม" ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 ณ โรงแรมสวิสโฮเตล รัชดาภิเษก กทม. โดยเรียนเชิญ ดร.บัณฑิต อุชชิน ผู้ชำนาญการด้านกฏหมายภาษีอากร กรมสรรพากร มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 48 ท่าน

Leasing and Hire-Purchase By World Bank and IFC

Leasing and Hire-Purchase By World Bank and IFC

สมาคมฯ ร่วมกับสมาคมเช่าซื้อไทย และธนาคารโลก จัดสัมมนาหัวข้อ "Leasing and Hire-purchase for Thailand" โดยมีวิทยากรจากธนาคารโลก และ International Finance Corporation เมื่อวันที่ 10 - 11กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Swissotel le concord ถนนรัชดาภิเษก มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 98 ท่าน

Learn More
สมาคมฯ ได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจลีสซิ่งให้สรรพากร

สมาคมฯ ได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจลีสซิ่งให้สรรพากร

สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ให้เข้าร่วมบรรยายในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักตรวจสอบภาษีชำนาญการและปฏิบัติการ" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 30 อาคารกสท โทรคมนาคม บางรัก มีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 70 ท่าน จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 - 29

การอบรมเรื่อง "ภาษีอากรของธุรกิจลีสซิ่ง"

การอบรมเรื่อง "ภาษีอากรของธุรกิจลีสซิ่ง"

สมาคมลีสซิ่งไทยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ในหัวข้อ "ภาษีอากรของธุรกิจลีสซิ่ง" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 ณ โรงแรมสวิสโฮเตล รัชดาภิเษก กทม. โดยเรียนเชิญ ดร.บัณฑิต อุชชิน ผู้ชำนาญการด้านกฏหมายภาษีอากร กรมสรรพากร มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 51 ท่าน

Learn More
อบรมหลักสูตร TFRS 9  Workshop

อบรมหลักสูตร TFRS 9 Workshop

สมาคมลีสซิ่งไทย ไดัดำเนินการสำรองที่นั่งในการอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อดังกล่าวให้แก่สมาชิกสมาคมจำนวน 22 ที่ การอบรมจัดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สัมมนาความรู้และแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดี

สัมมนาความรู้และแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดี

สมาคมฯ ได้จัดให้มีการสัมนาในหัวข้อดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ โดยมีสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 84 ท่าน

สัมมนา E-Tax Invoice

สัมมนา E-Tax Invoice

สมาคมฯ จัดการสัมมนาในหัวข้อ E- Tax Invoice เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสรรพากรมาให้ความรู้ ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 59 ท่าน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปัญหาและแนวทางการติดตามหนี้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปัญหาและแนวทางการติดตามหนี้

สมาคมฯ จัดให้มีการพบปะระหว่างสมาชิกเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นในปัญหาและแนวทางการติดตามหนี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 52 ท่าน

สัมมนากฏหมายฟอกเงิน

สัมมนากฏหมายฟอกเงิน

สมาคมฯ จัดการบรรยายเรื่อกฏหมายฟอกเงินให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรจากกองบังคับการปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 44 ท่าน

สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ทูลเกล้าสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน ๙๙,๙๙๙.-