สมาคมลีสซิ่งไทย

Thailand Leasing Association

ประวัติสมาคม


ประวัติการก่อตั้งสมาคมลีสซิ่งไทย

            สมาคมลีสซิ่งไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2533  โดยการรวมตัวของบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจลีสซิ่ง ชั้นนำรวม 9 บริษัท  ได้เข้าร่วมหารือกันในการจัดตั้งขึ้นเป็นรูปสมาคมไม่แสวงหากำไร  นายกสมาคมท่านแรก คือ นายวิทย์ ตันตยกุล (อดีตอธิบดีกรมสรรพากร)

วัตถุประสงค์

            วัตถุประสงค์ในการรวมตัวจัดตั้งสมาคมลีสซิ่งไทย  ในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องจักรและทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง  สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งการเข้าแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากผลกระทบจากการออกมาตรการของภาครัฐ

            การดำเนินการของสมาคมลีสซิ่งไทยตลอดมา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจลีสซิ่งในประเทศไทย และสมาชิกสมาคม เรื่อยมาตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน

ประวัติสมาคม

ทำเนียบสมาชิกสมาคม


ACS Capital Corporation Limited

บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Ayudhya Development Leasing Co., Ltd.

บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

Bangkok Grand Pacific Leasing Public Co., Ltd.

บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

Bangkok Mitsubishi UFJ Lease

บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด

BSL LEASING

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด

BOT Lease (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท บีโอทีลีส (ประเทศไทย) จำกัด

Caterpillar Leasing (Thailand) Limited

บจก. แคทเทอร์พิลลาร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)

HITACHI CAPITAL (THAILAND)

บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

Kasikorn Factory and Equipment

แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย

Krungthai IBJ Leasing

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซิ่ง จำกัด

KTB Leasing

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

MUL (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เอ็มยูแอล (ประเทศไทย) จำกัด

Phatra Leasing Public Co., Ltd.

บริษัท​ ​ภัทรลิสซิ่ง​ จำกัด(มหาชน)

SANY Leasing (Thailand)

ซานี่ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)

Siam City Leasing and Factoring (Public)

บริษัท นครหลวงแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Siam Kubota Leasing

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

SMFL Leasing (Thailand)

บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Sumitomo Mitsui Auto Leasing and Service (Thailand)

บริษัท ซูมิโตโมมิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

Thai ORIX Leasing

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

TISCO TOKYO LEASING COMPANY LIMITED

บริษัท ทิสโก้โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด

United Overseas Bank (Thai) PCL

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

รายนามกรรมการสมาคม


คุณคณิต ลิมปิพิชัย

นายกสมาคม

บริษัท ซานี่ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คุณพิภพ กุนาศล

อุปนายก

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)​

คุณรัดเกล้า มหิโคต

เลขาธิการ

บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คุณยุวศรี เมฆวิชัย

นายทะเบียน

บริษัท ทิสโก้โตเกียวลีสซิ่ง จำกัด

คุณเมธาพร สาครกุลวิช

เหรัญญิก

บริษัท​ ​บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ​ ลิส​ จำกัด

คุณนาฎอนงค์ พงศ์จรัสกวิน

ปฏิคม

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

คุณสุพัฒน์กิจ ปิลันธนดิลก

กรรมการ

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

คุณเกริกชัย ชัยธรรม

ที่ปรึกษา

แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย

คุณพิเชฐ นวลศิริโกศล

ที่ปรึกษา

สาระ-บทความเกี่ยวกับลีสซิ่ง


ความเคลื่อนไหวของธุรกิจ และ ลีสซิ่ง


กิจกรรมของสมาคม


สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ทูลเกล้าสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน ๙๙,๙๙๙.-

การอบรมเรื่อง "ภาษีอากรของธุรกิจลีสซิ่ง"

สมาคมลีสซิ่งไทยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ในหัวข้อ "ภาษีอากรของธุรกิจลีสซิ่ง" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 ณ โรงแรมสวิสโฮเตล รัชดาภิเษก กทม. โดยเรียนเชิญ ดร.บัณฑิต อุชชิน ผู้ชำนาญการด้านกฏหมายภาษีอากร กรมสรรพากร มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 51 ท่าน

Learn More

อบรมหลักสูตร TFRS 9 Workshop

สมาคมลีสซิ่งไทย ไดัดำเนินการสำรองที่นั่งในการอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อดังกล่าวให้แก่สมาชิกสมาคมจำนวน 22 ที่ การอบรมจัดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สัมมนาความรู้และแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดี

สมาคมฯ ได้จัดให้มีการสัมนาในหัวข้อดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ โดยมีสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 84 ท่าน

สัมมนา E-Tax Invoice

สมาคมฯ จัดการสัมมนาในหัวข้อ E- Tax Invoice เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสรรพากรมาให้ความรู้ ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 59 ท่าน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปัญหาและแนวทางการติดตามหนี้

สมาคมฯ จัดให้มีการพบปะระหว่างสมาชิกเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นในปัญหาและแนวทางการติดตามหนี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 52 ท่าน

สัมมนากฏหมายฟอกเงิน

สมาคมฯ จัดการบรรยายเรื่อกฏหมายฟอกเงินให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรจากกองบังคับการปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 44 ท่าน

สมัครสมาชิก


การสมัครสมาชิก และ ค่าธรรมเนียม
ท่านผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลีสซิ่งไทย สามารถติดต่อได้ที่ 252/21 (เอ) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Email : manager.tla@gmail.com

ค่าสมาชิกแรกเข้า 25,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
ค่าบำรุงรายปี ปีละ 25,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับธุรกิจลีสซิ่ง ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แสดงความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ กำหนด โดยยื่นต่อเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
  1. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจลีสซิ่งในกรณีที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นธุรกิจที่ต้องขอรับอนุญาตก่อน
  2. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัท
  3. งบดุลของบริษัท ณ วันสิ้นงวดบัญชีครั้งหลังสุดที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว

สมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก


สิทธิประโยชน์ :
  1. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านต่างๆ เพื่อประชุมและรับฟังข่าวสาร เป็นการ Update กระบวนความคิด และแนวปฎิบัติการทำงานให้ถูกต้อง และสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่ของสมาชิก ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
  3. สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นทางด้านธุรกิจลีสซิ่ง หรือประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อติดขัดต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจผ่านสมาคม เพื่อให้สมาคมทำหน้าที่เป็นตัวแทนปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยสมาคม หรือสถาบันอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในบางกรณี หรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษประมาณกึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมปกติ 
  5. สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติที่สำคัญ เป็นต้น

ติดต่อสมาคม


  • สมาคมลีสซิ่งไทย 252/21 (A) ชั้น 17 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310