การสมัครสมาชิก และ ค่าธรรมเนียม
ท่านผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลีสซิ่งไทย สามารถติดต่อได้ที่ 252/21 (เอ) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Email : manager.tla@gmail.com

ค่าสมาชิกแรกเข้า 25,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
ค่าบำรุงรายปี ปีละ 25,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับธุรกิจลีสซิ่ง ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แสดงความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ กำหนด โดยยื่นต่อเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
  1. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจลีสซิ่งในกรณีที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นธุรกิจที่ต้องขอรับอนุญาตก่อน
  2. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัท
  3. งบดุลของบริษัท ณ วันสิ้นงวดบัญชีครั้งหลังสุดที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว

สมัครสมาชิก Membership image