ประวัติการก่อตั้งสมาคมลีสซิ่งไทย

            สมาคมลีสซิ่งไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2533  โดยการรวมตัวของบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจลีสซิ่ง ชั้นนำรวม 9 บริษัท  ได้เข้าร่วมหารือกันในการจัดตั้งขึ้นเป็นรูปสมาคมไม่แสวงหากำไร  นายกสมาคมท่านแรก คือ นายวิทย์ ตันตยกุล (อดีตอธิบดีกรมสรรพากร)

วัตถุประสงค์

            วัตถุประสงค์ในการรวมตัวจัดตั้งสมาคมลีสซิ่งไทย  ในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องจักรและทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง  สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งการเข้าแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากผลกระทบจากการออกมาตรการของภาครัฐ

            การดำเนินการของสมาคมลีสซิ่งไทยตลอดมา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจลีสซิ่งในประเทศไทย และสมาชิกสมาคม เรื่อยมาตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน

ประวัติสมาคม Background image