เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

Read More