คุณคณิต ลิมปิพิชัย

นายกสมาคม

บริษัท ซานี่ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คุณพิภพ กุนาศล

อุปนายก

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)​

คุณรัดเกล้า มหิโคต

เลขาธิการ

บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คุณยุวศรี เมฆวิชัย

นายทะเบียน

บริษัท ทิสโก้โตเกียวลีสซิ่ง จำกัด

คุณเมธาพร สาครกุลวิช

เหรัญญิก

บริษัท​ ​บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ​ ลิส​ จำกัด

คุณนาฎอนงค์ พงศ์จรัสกวิน

ปฏิคม

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

คุณสุพัฒน์กิจ ปิลันธนดิลก

กรรมการ

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

คุณเกริกชัย ชัยธรรม

ที่ปรึกษา

แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย

คุณพิเชฐ นวลศิริโกศล

ที่ปรึกษา