สิทธิประโยชน์ :
  1. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านต่างๆ เพื่อประชุมและรับฟังข่าวสาร เป็นการ Update กระบวนความคิด และแนวปฎิบัติการทำงานให้ถูกต้อง และสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่ของสมาชิก ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
  3. สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นทางด้านธุรกิจลีสซิ่ง หรือประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อติดขัดต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจผ่านสมาคม เพื่อให้สมาคมทำหน้าที่เป็นตัวแทนปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยสมาคม หรือสถาบันอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในบางกรณี หรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษประมาณกึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมปกติ 
  5. สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติที่สำคัญ เป็นต้น