ความคืบหน้าเรื่องการบังคับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS9

 ปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี  อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (Financial instrument) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงปี 2558 (IFRS Bound Volume 2015) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

TAS   หมายถึง มาตรฐานการบัญชีTFRS   หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TSIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี TFRIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้

ความคืบหน้า

1    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
2    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
3    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
4    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)
5    หมายถึง  อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6    หมายถึง  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว