Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล จำกัด

www.th.mitsubishi-hc-capital.com 


บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มบริษัทธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจธนาคารชั้นนำของประเทศไทย และมิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล อิงค์จากประเทศญี่ปุ่น บริษัทของเราให้บริการด้านสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าดำเนินการ สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่ารถยนต์พร้อมบำรุงรักษา ให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์อื่นๆ พร้อมกับให้บริการปรึกษาแนะนำทางการเงินอย่างมืออาชีพ รวมถึงโซลูชันต่างๆ ให้กับลูกค้า


Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd. is a joint venture between Bangkok Bank Group Companies, a leading banking business in Thailand, and Mitsubishi HC Capital Inc.

We provide finance lease, operating lease, hire purchase and auto lease services to allow businesses to acquire machinery, manufacturing equipment, office equipment, automobiles or other assets and other professional financial advice and solutions to clients.