การแบ่งประเภทของลีสซิ่ง

ในปัจจุบันธุรกิจลีสซิ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย แต่ส่วนงานที่เกียวข้องเช่นกฏหมาย ภาษีอากร ยังมีความเห็นที่แตกต่างในการจัดประเภทของลีสซิ่ง ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการลีสซิ่ง สมาคมลีสซิ่งไทยได้รวบรวมและสรุปประเภทของลีสซิ่งที่มีการแบ่งโดยมุมองต่างๆ ไว้ ดังนี้