สรุปประเด็นสําคัญ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ประกาศ.16.pdf

TFRS 16.pdf