ในการทำธุรกิจหลายธุรกิจ ต้องอาศัยการเช่าทรัพย์ เพื่อดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าอุปกรณ์ นวัตกรรมที่มีราคาแพง หรืออสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรทราบลักษณะของการเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ก่อนดำเนินการ

 การเช่าทรัพย์

มาตรา 537  อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น

การเช่าทรัพย์ ตามมาตรา 537 คือ สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีรูปร่างชัดเจน รวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรต่าง ๆ และเครื่องหมายการค้า โดยเป็นการทำสัญญาที่มีระยะเวลาจำกัด เช่น ในสัญญาให้เช่าระยะเวลา 3 ปี ก็จะสิ้นสุดการเช่าเพียง 3 ปี เท่านั้น และเมื่อสิ้นสุดการทำสัญญาจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ใด ๆ เจ้าของทรัพย์สินจะยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินเช่นเดิม

การเช่าซื้อ

มาตรา 572  อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว

การเช่าซื้อคือการที่เจ้าของทรัพย์สินมีการทำสัญญากับผู้เช่า โดยจะขายทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้เช่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนตามกำหนดแล้ว ซึ่งมีเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้เช่าก็ต่อเมื่อชำระครบกำหนดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้สัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือ หากไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดสัญญาทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ โดยคู่สัญญาต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น แต่ไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด