คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่าระยะยาว