มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 17 สัญญาเช่า

Click ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด TAS 17 revised 2559 UP.pdf

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพื่อนำไปปฏิบัติกับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน คู่มือนี้ยังครอบคลุมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่องสัญญาเช่าดำเนินงาน