สคบ. ให้คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแทน Flat rate

เวลาที่หลายคนออกรถนั้นอาจจะต้องคิดแล้วคิดอีก ทั้งเงินต้น-ทั้งเงินดอก เพราะจะเกิดเป็นปัญหาภาระให้กับตัวเองในภายหลังก็เป็นได้  ผู้ที่ออกรถอาจจะคุ้นเคยหรือได้รู้เกี่ยวกับการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ คือไม่ลดต้นไม่ลดดอก คิดคำนวณเท่าไหร่ก็จ่ายตามจำนวนนั้นจนหมดสิ้นสัญญา และยังต้องเสียเงินไปโปะเพิ่มอีกทั้งนี้ทาง สคบ. ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561  ตามวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าซื้อรถ ซึ่งปัญหาที่ผ่านมานั้นได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้วยเนื่องจากสัญญาเช่าซื้อค่อนข้างเอารัดเอาเปรียบลูกค้า


ซึ่งประกาศได้กล่าวระบุไว้ว่า“อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (EFFECTIVE INTEREST RATE) หมายความว่า อัตราดอกเบี้ย สําหรับสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เช่นเดียวกับการคํานวณดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด โดยข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อ คิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (EFFECTIVE INTEREST RATE) บวกร้อยละสามต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ซึ่งกรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชําระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่ผ่อนชําระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ”

ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่กำลังคิดวางแผนจะออกรถใหม่ ขณะเดียวกันยังได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นอีกด้วย และไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ขายอีกต่อไป.

เรียบเรียงโดย : จิรภัทร รวดเร็ว