สมาคมลีสซิ่งไทย

Thailand Leasing Association

ประวัติการก่อตั้งสมาคมลีสซิ่งไทย

            สมาคมลีสซิ่งไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2533  โดยการรวมตัวของบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจลีสซิ่ง ชั้นนำรวม 9 บริษัท  ได้เข้าร่วมหารือกันในการจัดตั้งขึ้นเป็นรูปสมาคมไม่แสวงหากำไร  นายกสมาคมท่านแรก คือ นายวิทย์ ตันตยกุล (อดีตอธิบดีกรมสรรพากร)

วัตถุประสงค์

            วัตถุประสงค์ในการรวมตัวจัดตั้งสมาคมลีสซิ่งไทย  ในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องจักรและทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง  สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งการเข้าแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากผลกระทบจากการออกมาตรการของภาครัฐ

            การดำเนินการของสมาคมลีสซิ่งไทยตลอดมา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจลีสซิ่งในประเทศไทย และสมาชิกสมาคม เรื่อยมาตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน

ประวัติสมาคม Background image

Ayudhya Development Leasing Co., Ltd.

บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

Bangkok Grand Pacific Lease Public Co., Ltd.

บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd

บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล จำกัด

BSL LEASING

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด

BOT Lease (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท บีโอทีลีส (ประเทศไทย) จำกัด

Fuyo General Lease (Thailand) Co., Ltd

บริษัท ฟุโย เจนเนอรัล ลีส (ประเทศไทย) จำกัด

Kasikorn Factory and Equipment

แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย

Krungthai Mizuho Leasing Co., Ltd

บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด

Komatsu Bangkok Leasing Co., Ltd

บริษํท โคมัตสุ บางกอก ลีสซิ่ง จำกัด

Mitsubishi HC Capital (Thailand) Co., Ltd

บริษัท มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

Phatra Leasing Public Co., Ltd.

บริษัท​ ​ภัทรลิสซิ่ง​ จำกัด(มหาชน)

SANY Leasing (Thailand)

ซานี่ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)

Siam City Leasing and Factoring (Public)

บริษัท นครหลวงแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Siam Kubota Leasing

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

SMFL Leasing (Thailand)

บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Sumitomo Mitsui Auto Leasing & Service (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

Thai ORIX Leasing

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

TC CAR SOLUTION (THAILAND) CO,. LTD.

บริษัท ทีซี คาร์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

TISCO TOKYO LEASING COMPANY LIMITED

บริษัท ทิสโก้โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด

คุณคณิต ลิมปิพิชัย

นายกสมาคม

บริษัท ซานี่ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คุณรัดเกล้า มหิโคต

เลขาธิการ

บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คุณยุวศรี เมฆวิชัย

นายทะเบียน

บริษัท ทิสโก้โตเกียวลีสซิ่ง จำกัด

คุณเมธาพร สาครกุลวิช

เหรัญญิก

บริษัท​ ​บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ​ ลิส​ จำกัด

คุณสุพัฒน์กิจ ปิลันธนดิลก

กรรมการ

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

คุณเกริกชัย ชัยธรรม

ที่ปรึกษา

แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย

คุณพิเชฐ นวลศิริโกศล

ที่ปรึกษา

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

Read More  
สมาคมยื่นข้อเสนอแนะไปยังกระทรวงการคลัง

จากผลกระทบเกี่ยวกับสภาการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน ทางสมาคมได้ยื่นเรื่องเสนอแนะผ่านกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการลีสซิ่งในสมาคม

Read More
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าของลีสซิ่ง

สัมภาษณ์นายกสมาคมลีสซิ่ง แนวทางการช่วยเหลือลูกค้าของธุรกิจลีสซิ่ง

Read More
จัดการอบรมหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงเชิงปฎิบัติสำหรับธุรกิจลิสซิ่ง

จัดการอบรมหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงเชิงปฎิบัติสำหรับธุรกิจลิสซิ่ง

ด้วยสมาคมลีสซิ่งไทยจัดให้มีการอบรมในหัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติสำหรับธุรกิจลิสซิ่ง" โดย คุณเจริญชัย พนิชบูล ที่ปรึกษาสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโซเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 ท่าน

การอบรมความรู้พื้นฐาน ธุรกิจลีสซิ่ง

การอบรมความรู้พื้นฐาน ธุรกิจลีสซิ่ง

สมาคมลีสซิ่งไทย จัดให้มีการอบรมความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจลีสซิ่ง ให้แก่สมาชิกของสมาคม ณ โรงแรมสวิสโฮเตล รัชดา 27 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 ท่าน

การแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง พรบ.จราจรทางบก

การแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง พรบ.จราจรทางบก

สมาคมลีสซิ่งไทย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องพรบ.จราจรทางบก เกี่ยวกับการชำระค่าปรับตามใบสั่งในการเสียภาษีประจำปี ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 45 ท่าน

การอบรมสัมนาเรื่อง "ภาษีอากรสำหรับธุรกิจข้ามชาติ" ( Transfer Pricing)

การอบรมสัมนาเรื่อง "ภาษีอากรสำหรับธุรกิจข้ามชาติ" ( Transfer Pricing)

สมาคมลีสซิ่งไทยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ในหัวข้อ "ภาษีอากรสำหรับธุรกิจข้ามชาติ" ( Transfer Pricing) ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 ณ โรงแรมสวิสโฮเตล รัชดาภิเษก กทม. โดยเรียนเชิญ ดร.บัณฑิต อุชชิน และ คุณเฉลิมพล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ผู้ชำนาญการด้านกฏหมายภาษีอากร กรมสรรพากร มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 38 ท่าน

การอบรมเรื่อง "การขอคืนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม"

การอบรมเรื่อง "การขอคืนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม"

สมาคมลีสซิ่งไทยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ในหัวข้อ "การขอคืนภาษีเงินได้และภาษีมูลต่าเพิ่ม" ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 ณ โรงแรมสวิสโฮเตล รัชดาภิเษก กทม. โดยเรียนเชิญ ดร.บัณฑิต อุชชิน ผู้ชำนาญการด้านกฏหมายภาษีอากร กรมสรรพากร มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 48 ท่าน

Leasing and Hire-Purchase By World Bank and IFC

Leasing and Hire-Purchase By World Bank and IFC

สมาคมฯ ร่วมกับสมาคมเช่าซื้อไทย และธนาคารโลก จัดสัมมนาหัวข้อ "Leasing and Hire-purchase for Thailand" โดยมีวิทยากรจากธนาคารโลก และ International Finance Corporation เมื่อวันที่ 10 - 11กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Swissotel le concord ถนนรัชดาภิเษก มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 98 ท่าน

Learn More
สมาคมฯ ได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจลีสซิ่งให้สรรพากร

สมาคมฯ ได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจลีสซิ่งให้สรรพากร

สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ให้เข้าร่วมบรรยายในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักตรวจสอบภาษีชำนาญการและปฏิบัติการ" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 30 อาคารกสท โทรคมนาคม บางรัก มีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 70 ท่าน จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 - 29

การอบรมเรื่อง "ภาษีอากรของธุรกิจลีสซิ่ง"

การอบรมเรื่อง "ภาษีอากรของธุรกิจลีสซิ่ง"

สมาคมลีสซิ่งไทยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ในหัวข้อ "ภาษีอากรของธุรกิจลีสซิ่ง" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 ณ โรงแรมสวิสโฮเตล รัชดาภิเษก กทม. โดยเรียนเชิญ ดร.บัณฑิต อุชชิน ผู้ชำนาญการด้านกฏหมายภาษีอากร กรมสรรพากร มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 51 ท่าน

Learn More
อบรมหลักสูตร TFRS 9  Workshop

อบรมหลักสูตร TFRS 9 Workshop

สมาคมลีสซิ่งไทย ไดัดำเนินการสำรองที่นั่งในการอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อดังกล่าวให้แก่สมาชิกสมาคมจำนวน 22 ที่ การอบรมจัดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สัมมนาความรู้และแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดี

สัมมนาความรู้และแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดี

สมาคมฯ ได้จัดให้มีการสัมนาในหัวข้อดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ โดยมีสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 84 ท่าน

สัมมนา E-Tax Invoice

สัมมนา E-Tax Invoice

สมาคมฯ จัดการสัมมนาในหัวข้อ E- Tax Invoice เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสรรพากรมาให้ความรู้ ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 59 ท่าน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปัญหาและแนวทางการติดตามหนี้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปัญหาและแนวทางการติดตามหนี้

สมาคมฯ จัดให้มีการพบปะระหว่างสมาชิกเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นในปัญหาและแนวทางการติดตามหนี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 52 ท่าน

สัมมนากฏหมายฟอกเงิน

สัมมนากฏหมายฟอกเงิน

สมาคมฯ จัดการบรรยายเรื่อกฏหมายฟอกเงินให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรจากกองบังคับการปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 44 ท่าน

สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ทูลเกล้าสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน ๙๙,๙๙๙.-

การสมัครสมาชิก และ ค่าธรรมเนียม
ท่านผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลีสซิ่งไทย สามารถติดต่อได้ที่ 252/21 (เอ) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Email : leasingthailand@hotmail.com 

ค่าสมาชิกแรกเข้า 25,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
ค่าบำรุงรายปี ปีละ 25,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับธุรกิจลีสซิ่ง ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แสดงความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ กำหนด โดยยื่นต่อเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
  1. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจลีสซิ่งในกรณีที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นธุรกิจที่ต้องขอรับอนุญาตก่อน
  2. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัท
  3. งบดุลของบริษัท ณ วันสิ้นงวดบัญชีครั้งหลังสุดที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว

สมัครสมาชิก Membership image
สิทธิประโยชน์ :
  1. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านต่างๆ เพื่อประชุมและรับฟังข่าวสาร เป็นการ Update กระบวนความคิด และแนวปฎิบัติการทำงานให้ถูกต้อง และสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่ของสมาชิก ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
  3. สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นทางด้านธุรกิจลีสซิ่ง หรือประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อติดขัดต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจผ่านสมาคม เพื่อให้สมาคมทำหน้าที่เป็นตัวแทนปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยสมาคม หรือสถาบันอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในบางกรณี หรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษประมาณกึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมปกติ 
  5. สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติที่สำคัญ เป็นต้น
  • สมาคมลีสซิ่งไทย 252/28 ชั้น 21 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310